Veiklos sritys

 Įstaigos veiklos sritis – švietimas.

Įstaigos veiklos rūšys:

 1.   pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, 

2..   kitos švietimo veiklos rūšys:

 2.1.  priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, 

2.2.  sportinis ir rekreacinis švietimas, 

2.3.  kultūrinis švietimas,

2.4.  kitas, niekur nepriskirtas, švietimas,

2.5.  švietimui būdingų paslaugų veikla, 

3.   kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 3.1.  kitų maitinimo paslaugų teikimas,

3.2.  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, 

3.3.  kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, 

3.4.  vaikų dienos priežiūros veikla,

3.5.  bibliotekų ir archyvų veikla, 

Įstaigos veiklos tikslas - padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius ir padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

Įstaigos veiklos uždaviniai:

 1.   teikti vaikams kokybišką ugdymą;

 2.   tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

 3.   teikti vaikams reikiamą pagalbą;

 4.   teikti informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą pedagogams;

 5.   užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

  Įstaigoje dirbama, vadovaujantis neformaliojo švietimo programomis:

  • Ikimokyklinio ugdymo programa.
  • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa.
  • Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai".
  • Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio dalyvaujame Goethe‘s instituto ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo projekte ir įgyvendiname programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“ su priešmokyklinių grupių vaikais
  • Kalbos ugdymo veiklos programa (parengta logopedo).
  •  Neformaliojo vaikų švietimo: 1. Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugojimo programa; 2. Kūno kultūros programa; 3.  Meninio ugdymo programa"Kurdamas auginu save"; 4.Stebėjimų ir eksperimentavimo ugdymo programa "Pažinimo kelias".

 Mokslo metų trukmė – nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. Vaikai atostogauja pagal tėvų poreikį. Į kitas ikimokyklines miesto įstaigas talpinami, uždarius įstaigą vasaros laiku, remonto darbams atlikti. 

Darbo laikas grupėse:

  • Kasdien nuo 7val. 30 min. iki 18 val. (10,5 val. modelis).
  • Kasdien nuo 7 val. iki 19 val.  ( 12 val. modelis)

          Penkios darbo dienos savaitėje.

Vaikų lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną iki 9 val. (pirmadieniais iki 10 val.) atliekant įrašus auklėtojų dienynuose ir įstaigos dienyne, medicininėje ir buhalterinėje dokumentacijoje. Kas mėnesį atliekama analizė ir apskaita.

 Vaikų dienos ritmas

1. Labas rytas, suraitytas“    7.00; 7.30-8.00

       RYTINIS PRIĖMIMAS Į GRUPES, ŽAIDIMAI

  2. Pajudėkim, atsibuskim“     8.00-8.30

     RYTINĖ MANKŠTA, MASAŽAI, PROCEDŪROS

 3. PUSRYČIAI   8.20; 8.30-9.00 ( priešpiečiai 10.00)

 4. Į ryto ratelį  jau kviečia  varpelis“   9.00-10.10

AKTYVIOJI UGDYMO VEIKLA, LAVINAMIEJI  ŽAIDIMAI, TYRINĖJIMAI, MENINĖ VEIKLA, KŪNO KULTŪRA,  MUZIKA , MASAŽAI, PROCEDŪROS.

 5. Saulutė šviečia - į lauką kviečia“ 10.10-11.50

      PASIRUOŠIMAS PASIVAIKŠČIOTI, UGDOMOJI VEIKLA LAUKE, GAMTOS STEBĖJIMAI,  JUDRŪS IR SAVAIMINIAI  ŽAIDIMAI, KŪNO KULTŪRA.

 6. PASIRUOŠIMAS PIETUMS, PIETŪS  11.50-12.30

 7. Pasakėlę tau seku, kad miegelis būt saldus“

     PASIRUOŠIMAS, HIGIENINĖS PROCEDŪROS, PASAKĖLĖ, POILSIO LAIKAS  -  DIENOS     MIEGAS  12.30 –15.00

 8.  „Katytės mankštelė“, atsikėlęs aš žvalus“  KĖLIMASIS, ŽAIDIMAI 15.00-15.30       

 9.  VAKARIENĖ 15.30-16.00

 10. Saulutė šviečia - į lauką kviečia   MASAŽAI, PROCEDŪROS, PASIRUOŠIMAS PASIVAIKŠČIOTI, UGDOMOJI VEIKLA LAUKE, GAMTOS STEBĖJIMAI,  JUDRŪS IR SAVAIMINIAI  ŽAIDIMAI, IŠVYKIMAS NAMO   16.00-18.00

(Papildomo ugdymo būreliai 17.00-19.00)

 11. „Dar pažaiskim, pasibūkim“ – ( BUDINTI GRUPĖ)  ŽAIDIMAI, INDIVIDUALI VEIKLA, IŠVYKIMAS NAMO 18.00-19.00

 

                                                                

 Tradicijos  

     Įstaigoje organizuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai. Organizuojamos  išvykas ir ekskursijas prie jūros, į mišką, Mini zoologijos sodą, į Vitės pagrindinę mokyklą, koncertus, konkursus, festivalį mieste, į Girulių biblioteką ir t.t. Įstaigoje organizuojamos šventes: Rugsėjo pirmosios; Rudens vakarones su šeima; „Giliuko“ gimtadienį; Kalėdų Senelio šventę; Atsisveikinimą su eglute - „Trys Karaliai“; Vasario 16 – osios minėjimą -, kuriame dainavo pedagogų ansamblis ir svečiai - Vitės pagrindinės mokyklos mokiniai; Užgavėnes - „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“, Kovo – 11- osios šventinį koncertą su „Smeltės“ pagrindinės mokyklos mokiniais; Velykas „Zuikių margučiai“, ansamblio „Šypsenėlė“, Vaikų gynimo dieną. Vaikams sudarytos sąlygos dalyvauti Kauno Drakoniuko teatro edukacinė veikla „Robotukas“, „Giliuko“ gimtadienis Muzikinė pramoga „Trys draugai“, Šiaulių aktorių trupės „Birbironas“ edukacinis – muzikinis spektaklis „Skaniai pavojinga pasaka“, Tarptautinių lėlių teatrų festivalių dalyvis ir laureatas, Vilniaus vitražinių lėlių teatras „Vaivorykštės“ pagal Maironio pasaką „Jūratė ir Kastytis“, Kluonų „Dulidu“ lėlių spektaklis „Klounas ir pelytė Micė“, Šiaulių „Pramogėlės“ spektaklis „Pinokis“, Šiaulių raj. Savivaldybės kultūros centro Cirko studijos ilizionistė Nina Kundrotienė su nauja programa vaikams „Stebuklai be stebuklų“.

Projektinė veikla

    Įgyvendinti 9 projektai: pilietinio ugdymo - „Gimtinės spalvos“, muzikinis - „Muzikos garsai“, kalbos sutrikimų prevencijos „Miklūs piršteliai - graži kalba“, organizuotos kūrybinės - teminės savaitės: sveikatingumo projekto „Augu sveikas ir saugus“ - „Mano širdelė“, „Pabūkime kartu“, „Žiemos džiaugsmai“, „Ir saugus ir sveikas auga mūsų vaikas“ Žalingų įpročių prevencinė programa, „Švarūs ir sveiki dantukai blizgės“, „Kai prie jūros iškeliaujam, mes aktyviai poilsiaujam“; vaikų saugaus eismo ugdymo projekto „Aš saugus, kai žinau“ - „Būk saugus kelyje“, susitikimas su eismo priežiūros policininku; ekologinio projekto „Gamta- mūsų namai“ - „Baltasis badas paukšteliams ir žvėreliams“, „Pavasaris – paukščių giesmių metas“, „Žemės menas“; meninio projekto „Kuriantis vaikas-laimingas vaikas“ renginiai su tėvais - „Užgavėnių kaukės“, „Vaikučius piešia šeima“, „Šeimos medis“, „Rudens fantazija“, Ankstyvojo amžiaus vaikų ir tėvų lopšinių vakaronės , tėvų pasakėlių kūrimas „Belaukiant Kalėdų“; teatrinės raiškos projekto „Lėlė“ - „Močiutės pasakų kraitelė“, kalbos ugdymo projekto - „Keliaujame kalbos takeliu“ – organizuotjami susitikimai su vaikų knygelių rašytoja  , pramogos – „Seku, seku pasaką“ ir sportinė „Žaidžiu, mąstau, kalbu“, edukacinio projekto „Žibintų šviesoje“ organizuota veikla šeimose „Pasigaminkit žibintą“, papuošta eglutė šiaudiniais žaislais. Vyksta kūrybinių darbo grupių (vaikų saviraiškos skatinimo, interjero puošybos, metraščio kūrimo) veikla. Organizuojamos sportinės pramogos su tėvais „Pabūkime kartu“ ir bendradarbiaujant su darželiu „Gintarėlis“ – vaikų pusinio kvadrato varžybos pramogos. Lopšelio-darželio ugdytiniai pedagogų iniciatyva aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, šalies ir miesto renginiuose: vaikų kūrybinių darbų parodose: Airijos Korko lituanistinėje mokykloje „Banga“ (Dubline) - „Gražuolė žiema“, „Šv. Kalėdų pasaka“, „Velykų margučiai“ ir Italijos lietuvių bendruomenės Milano apylinkės vaikų klube – mokyklėlėje „Pabiručiai “; Klaipėdos apskrities moksleivių piešinių konkurse „Tau, kurs saugai mane“; Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje piešinių konkurse „Pagalbos telefonas 112“; Klaipėdos vaikų ligoninėje – „Žiemos staigmenos“, „Augu ir svajoju“, „Šalčio ir vaikų fantazijos“. Meninio projekto auklėtojų organizuota miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų paroda – konkursas „Vaikystė – gražiausia pasaka, kuri visada išlieka širdyje“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti Girulių bibliotekoje, piešinių parodoje, skirtoje M.K.Čiurlionio 100-osiosms mirimo metinėms atminti PŠKC, įstaigoje - šeimos kūrybinių darbų (laivų) paroda – „Nešk vėjeli mūs laivelį Klaipėdos miestan“, „Vaikučius piešia šeima“. Vaikų saugaus eismo ugdymo projekto kūrybinės grupės organizuojama paroda įstaigoje ir Girulių bibliotekoje – „Mes važiuojam į darželį, mes važiuojame namo“, kalbos ugdymo projekto šeimos kūrybinių darbų paroda – „Aš pažįstu raideles, padariau jas štai tokias“ ir dalyvauta Klaipėdos bei Liepojos miestų vaikų keramikos darbų parodoje „Iš molio saujos žodžiai pasauliui“, vaikų saviraiškos kūrybinės grupės organizuotos vaikų kūrybinių darbų parodos įstaigoje – „Žiemos pasaka“, „Mano Klaipėdužė“; „Pavasaris atėjo“, „Ir nusinešė gervelė ant sparnų“. Meninio ugdymo mokytoja Vilma Einikienė paruošė vaikų ansamblį „Šypsenėlė“ renginiams ir dalyvauta festivalyje konkurse „Giest lakštingalėlis“; jungtinėje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje „Myliu Klaipėdą“ l-d „Boružėlė“, Tarptautinės vaikų gynimo dienos renginyje „Atgaivinkime miesto parką“; vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ jungtinis vaidinimas „Pas tetulę kaime“. Pedagogų iniciatyva dalyvauta renginiuose: „Kūrybinė laboratorija“ m-d „Nykštukas“; priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų edukaciniame renginyje „Ant vaikystės sparnų“ l-d „Klevelis“; Klaipėdos miesto pradinės m-los ,,UNIVERSA VIA” organizuotame konkurse „Alio! Ieškome talentų“; ikimokyklinio ugdymo įstaigų šeimų sveikatos ir sporto šventėje „Draugystės laivas“.Paruošti įgyvendinimui 2 tarptautiniai kalbos sutrikimų prevencijos projektai: „Miklūs piršteliai ir judrus (linksmas) liežuvis - vaiko ir kalbos draugai“, „Naujosios kartos vaikai - pozityvus žvilgsnis į vaiką ir jo kūrybišką ranką“. Dalyvauta akcijose: Viešosios įstaigos „Iniciatyvos fondas“ sveikos gyvensenos propagavimo programoje - „Augsiu aktyvus “ masinėje mankštoje ir buvome nominuoti originaliausiais dalyviais, apdovanoti prizu ir atliekų rūšiavimo bendrovei „Spec. autotransportas“ – surinkta 940 kg. makulatūros.

Bendradarbiavimas

   Pedagogai dalinosi gerąja darbo patirtimi ir pristatė stendinius pranešimus respublikinėse praktinėse konferencijose: „Pozityvumas ir ankstyvoji prevencija kalbos ugdyme“, „Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių galių puoselėjimas“. Klaipėdos miesto PŠKC pedagogai pristatė metodinius darbus parodai „Ugdome kūrybingą asmenybę“. PPT psichologas Mindaugas Radušas pravedė pokalbį su priešmokyklinių „Boružėlių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių tėvais apie vaikų priklausomybę nuo šiuolaikinių informacinių technologijų. Įstaigoje organizavome Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Pempininkų“ rajono logopedų susirinkimą – gerosios darbo patirties sklaida. Pedagogai pagamino 25 metodines ugdymo priemones. Pristatytos ir pedagogų metodinės rekomendacijos tėvams ir pedagogams tema „Vaiko kalbos raida“. Paruoštos logopedo rekomendacijos ir IKT užduotys tėvams specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. Organizavome įstaigos atvirų durų dienas, paruošėme informacinį bukletą tėvams. Į visuotinius tėvų susirinkimus kvietėme lektorius iš PPT, liaudies žolininkę J. Danielienę. Įstaiga pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis ir sėkmingai įgyvendino veiklos planus su šiais socialiniais partneriais: darželiu „Gintarėlis“, mokykla-darželiu „Varpelis“ Vitės ir „Smeltės pagrindinėmis mokyklomis, Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Girulių filialu, Klaipėdos miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namais, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centru.

Pasiekimai

    Lopšelio-darželio ugdytiniai pedagogų iniciatyva aktyviai dalyvavo ir tapo prizininkais miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose: kūrybinių darbų parodose - Klaipėdos apskrities vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Tau, kurs saugai mane“, Klaipėdos miesto vaikų ligoninėje: „Augu ir svajoju“, „Šalčio ir vaikų fantazijos“,„Gimtojo miesto paslaptys“, skirta Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejui, IV Tarptautinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Cvetik –semicvetik“ Zelenogradske,respublikinėje parodoje Pagalbos telefonas 112“, Tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“, skirtai augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai. Respublikinio vaikų ir jaunimo konkurso „Dainų dainelė“ III ir IV turo dalyviai. Pedagogai dalyvavo Klaipėdos miesto ,,Dainuojančių mokytojų" festivalyje. Miesto meninio ugdymo mokytojams pristatyta atvira veikla „Muzikinės pasakos - „Ganiau, ganiau aveles", „Kiškio trobelė". Dalyvauta Respublikinėje ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų konferencijoje „Modernumo ir tradicijos dermė - kokybiško vaikų muzikinio ugdymo garantas".Organizuotas autorinis seminaras KUTSĮ „Ankstyvojo amžiaus vaikų teatrinės veiklos integracinės galimybės“ Klaipėdos apskrities ir miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

 

Išorinis vertinimas

     Kontroliuojančių institucijų patikrinimai: 1 - Lietuvos metrologijos inspekcijos;  1 - Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento; 3 - Švietimo skyriaus, 1 - Visuomenės sveikatos centro, 2 - Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos, 1 - priešgaisrinės apsaugos tarnybos, 2 - „Klaipėdos dujos“. Atlikti: 1 mikrobiologinis vandens, 3 mikrobiologiniai maisto bloko, 1 metrologinis tyrimai. Trūkumų nenustatyta, į rekomendacijas atsižvelgta.   Su tikrinimo pažymomis galima susipažinti Direktoriaus kabinete.