Svetainės tvarkymo darbo grupės sudėtis:

Pirmininkė - direktorė Marytė Savickienė.
Pavaduotoja - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė.
Nariai: specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė,
             raštinės administratorė Gražina Jonauskienė.

 

Valdymo struktūra (spausti čia)

Formalių ir neformalių savivaldos institucujų sąveika (spausti čia).

 

Savivaldos institucijos:

DARBO  TARYBA  - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

 Ineta Mačiulaitienė - pirmininkė

Rima Gricanova - sekretorė

Virginija Kabula - narė

 

ĮSTAIGOS TARYBA– aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Vilma Einikienė - pirmininkė

Gražina Jonauskienė - sekretorė

Lina Patkaukienė - narė

Loreta Stančikienė - narė

Sandra Čiužienė - tėvų atstovė

Ernesta Jankausė - tėvų atstovė

 

Mokyklos mokytojų taryba - lopšelio-darželio "Giliukas" savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojas, logopedas, masažuotojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pirmininkė- Marytė Savickienė

Nariai - mokyklos pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Mokyklos tėvų taryba 

Tėvų tarybos  pirmininkas - Raimundas Janušauskas

Tėvų  tarybos  pirmininko pavaduotojas - Šarūnas Varnas

 

Tėvų  tarybos  nariai: 

        1. Giedrius Zaveckas („Bitučių“ gr.) 

        2. Jurgita Razbadauskienė („Meškučių“ gr.) 

        3. Sonata Chmieliauskienė („Nykštukų“ gr.) 

        4.Ernesta Jankauskė („Šimtakojų“ gr.) 

        5. Šarūnas Varnas („Boružėlių" gr.) 

        6. Linas Jasaitis („Viščiukų“ gr. ) 

        7. Raimundas Janušauskas („Varpelių“ gr.)

        8. Robertina Janušauskienė („Smalsučių")

        9.Aurelija Norkevičienė („Pelėdžiukų")

       10. Vladas Jakimavičius („Žuvyčių")

 Vaiko gerovės komisija - organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Gedrimienė
Nariai:
direktorė M. Savickienė
logopedė I. Kasputytė
mokytoja L. Laurinaitienė
mokytoja R. Užpalienė 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas R. Jefimova

 

 

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACIJOS KOMISIJA:

1.Komisijos pirmininkė - Marytė Savickienė, lopšelio-darželio "Giliukas" direktorė.

2.Komisijos nariai:

Vilma Vilkienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė;

Lina Patkaukienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė;

Aida Gedrimienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė;

Ramunė Zavtrikovienė -  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamentom Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. 

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS – direktoriaus pavaduotoja  ūkio ir bendriesiems klausimams Eugenija Čekienė

GAUTOS  PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:

Pirmininkas- direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė

Nariai:

Specialistė apskaitai Vaida Norvaišienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiop ir bendriesiems reikalams Eugenija Čekienė

Sandelininkė valentina Urbaitienė

Masažuotoja Rima Žilinskienė