Posėdžiai ir susitikimai

2018 m. gruodžio  mėn.  

 

3 d. Direkcinis pasitarimas:

1. 2018 m. įstaigos sąmatos įgyvendinimo ataskaita. Lėšų poreikis 2019 m.

2. Inventorizacijos rezultatų aptarimas.

7d.  17 val. Edukacinė išvyka "Advento vainikas"

11d. Įstaigos tarybos posėdis:

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos kultūra

27d. Mokytojų tarybos posėdis:

 

1. Veiklos planui 2019 m.  uždavinių ir prioritetų iškėlimas.

2. Įgyvendinamų projektų, kūrybinių grupių  per 2018 m. veiklos kryptingumas ir veiksmingumas, siekiant vaiko saviraiškos ir poreikių tenkinimo

 

 28d. Atestacinės komisijos posėdis:

Atestacijos komisijos posėdžių grafiko 2019 m. tvirtinimas. Klaipėdos  l.-d. „Giliukas“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019-2021 m. atestacijos programos tvirtinimas. Vyr. mokytojos Kristinos  Janavičienės atestacija mokytojo metodininko kvalifikacijai

12 d.Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aidos Gedrimienės veikla KPŠKC Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui būrelio taryboje.